Inloggen
Winkelmandje
NederlandsNederlands

Algemene voorwaarden

Leveringsvoorwaarden Biblionet B.V.

 

Artikel 1 Definities

1.1  In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
1.2  Biblionet: de gebruiker van de algemene voorwaarden, Biblionet is een handelsnaam van Biblionet BV, gevestigd aan de Smaragdstraat 7 te Hengelo.
1.3  Onder "Afnemer" wordt verstaan: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die tot Biblionet in een contractuele relatie staat uit hoofde van een met Biblionet gesloten koopovereenkomst, alsmede elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Biblionet een anderssoortige overeenkomst wenst aan te gaan.
1.4  Overeenkomst: de overeenkomst tussen Biblionet en de afnemer.
1.5  Consumentenkoop: de overeenkomst tot koop en verkoop met betrekking tot een roerende zaak, die wordt gesloten door een verkoper die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, en een afnemer.

 

Artikel 2 Algemeen

2.1  Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Biblionet en een afnemer waarop Biblionet deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2.2  De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Biblionet, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
2.3  Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

 

Artikel 3 Prijzen

3.1  Alle prijzen op de website van de Biblionet zijn in euro's exclusief het huidig geldende BTW tarief tenzij anders aangegeven.
3.2  Voor de producten worden de prijzen gehanteerd zoals vermeld op de website van Biblionet onder voorbehoud van prijswijzigingen en typfouten. Biblionet heeft het recht om de afnemer, voor levering, cq acceptatie, te informeren over prijsfouten.
3.3  De producten van Biblionet worden geleverd tegen de prijzen op de datum van de bestelling.
3.4  Indien de afnemer niet akkoord gaat met de prijswijziging heeft Biblionet alsmede de afnemer het recht om de overeenkomst kosteloos te annuleren.
3.5  Berekeningen voor verzendkosten, aanbiedingen, kortingen, etc gaan altijd over de bedragen exclusief BTW.

 

Artikel 4 Aanbiedingen en offertes

4.1  Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend en geschieden in enigerlei schriftelijke vorm, tenzij Biblionet om praktische, spoedeisende of andere redenen van een schriftelijk aanbod afziet. Het aanbod voorziet in een dagtekening of datum, of is naar datum bepaalbaar.
4.2  Biblionet is slechts aan aanbiedingen en offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de afnemer, bij voorkeur schriftelijk, binnen 30 dagen geschiedt. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
4.3  Biblionet kan niet aan zijn aanbiedingen en offertes worden gehouden indien de afnemer, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 
4.4  Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Biblionet daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Biblionet anders aangeeft.
4.5  Een samengestelde prijsopgave verplicht Biblionet niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. 4.6 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.

 

Artikel 5 Totstandkoming van de overeenkomst

5.1  Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van het aanbod van Biblionet op internet of anderszins. Acceptatie vindt plaats na ontvangst van uw bestelling door Biblionet. Bij Acceptatie ontvangt de afnemer een bevestiging, mondeling, via E-mail of anders.
5.2  Biblionet is gerechtigd bestellingen of opdrachten te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Biblionet dit mee binnen tien (10) dagen na ontvangst van de bestelling.

 

Artikel 6 Ontbinding van de overeenkomst

6.1  Indien uw bestelling nog niet is verzonden, kunt u binnen 7 dagen uw order kosteloos annuleren.
6.2  De afnemer is gerechtigd om de bestelling binnen 8 dagen na levering te retourneren. Retourzendingen dienen in de originele verpakking, onbeschadigd en voldoende gefrankeerd verzonden te worden. De afnemer dient vooraf de retourzending te melden. Dit kan telefonisch of per E-mail info@biblionet.nl. Niet aangemelde zendingen worden niet vergoed.
6.3  Biblionet behoudt zich het recht om een gedeelte van het bedrag terug te betalen wanneer het vermoeden bestaat dat de producten reeds zijn gebruikt of na ontvangst zijn beschadigd.
6.4  Producten die specifiek voor afnemer zijn geproduceerd, resp. uit restant- of magazijnverkopen, kunnen niet worden geretourneerd.

 

Artikel 7 Levering

7.1  Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering op rekening met een krediettermijn van 30 dagen.
7.2  De afnemer is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.
7.3  De door Biblionet opgegeven, of de overeengekomen voor Biblionet geldende, termijnen gelden slecht bij benadering. Overschrijding hiervan geeft de afnemer niet het recht de tussen partijen bestaande rechtsverhouding te ontbinden, betaling te weigeren of anderszins niet aan zijn/haar verplichtingen te voldoen. Evenmin verplicht overschrijding Biblionet tot vergoeding van de schade hoegenaamd en uit welke hoofden dan ook.

 

Artikel 8 Garantie

8.1  Biblionet garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.
8.2  De onder 8.1 genoemde garantie geldt eveneens indien de te leveren zaken zijn bestemd voor het gebruik in het buitenland en afnemer van dit gebruik ten tijde van het aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan Biblionet.
8.3  De onder 8.1 genoemde garantie geldt gedurende een periode van 6 maanden na levering.
8.4  Het aankoopbewijs geldt als bewijs met betrekking tot de garantie.
8.5  Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal Biblionet de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door afnemer, naar keuze van Biblionet vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt afnemer zich reeds nu de vervangen zaak aan Biblionet te retourneren en de eigendom daarover aan Biblionet te verschaffen.
8.6  De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Biblionet, afnemer of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.
8.7  Indien de geleverde zaak niet overeenstemt met hetgeen was overeengekomen en deze niet-conformiteit een gebrek is in de zin van de regeling van de productaansprakelijkheid, dan is Biblionet in beginsel niet aansprakelijkheid voor gevolgschade.

 

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud

9.1  Biblionet blijft volledig eigenaar van de geleverde zaak tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan.

 

Artikel 10 Onderzoek, reclames

10.1  De afnemer is gehouden het geleverde op het moment van (af) levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort afnemer te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.
10.2  Eventuele zichtbare tekorten behoren binnen drie dagen na levering schriftelijk aan Biblionet te worden gemeld dit met gelijktijdige overhandiging van het garantiebewijs en de gebrekkige zaak, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.
10.3  Een niet zichtbaar gebrek dient de afnemer binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen de garantietermijn te melden aan Biblionet met inachtneming van het in het vorig lid van dit artikel bepaalde. Na verloop van de garantietermijn is Biblionet gerechtigd alle kosten voor reparatie of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijkosten in rekening te brengen.
10.4  Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft afnemer verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst afnemer gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van de Biblionet en op de wijze zoals door Biblionet aangegeven.

 

Artikel 11 Risico-overgang

11.1  Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op afnemer over op het moment waarop deze aan afnemer juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van afnemer of van een door afnemer aan te wijzen derden worden gebracht.

 

Artikel 12 Betaling

12.1  Levering geschiedt op rekening.
12.2  De betalingsconditie bedraagt netto contant binnen veertien dagen.
12.3  Indien Afnemer niet binnen de overeengekomen betalingstermijn betaalt, is Afnemer van rechtswege in verzuim en heeft Biblionet, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, het recht Afnemer voor het gehele verschuldigde bedrag de Nederlandse wettelijke rente vanaf het moment van in verzuim treden in rekening te brengen, onverminderd de aan Biblionet verder toekomende rechten.
12.4  Alle gerechtelijke kosten, alsmede de buitengerechtelijke incassokosten, die door Biblionet worden gemaakt teneinde nakoming van de verplichting van Afnemer te bewerkstelligen, komen ten laste van Afnemer. Wanneer het incasso in handen wordt gegeven van een advocaat, zullen de kosten worden berekend volgens de alsdan geldende declaratietarieven voor advocaten, welke door de Algemene Raad van de Orde van Advocaten worden vastgesteld en gepubliceerd.
12.5  Alle betalingen moeten geschieden op een door Biblionet aan te wijzen bankrekeningnummer in Nederland.
12.6  Door Afnemer gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt Afnemer dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
12.7 Verrekening door Afnemer is niet toegestaan, tenzij Biblionet de tegenvordering gaaf en onvoorwaardelijk schriftelijk heeft erkend.

 

Artikel 13 Verzendkosten

13.1  Op zending met een orderbedrag onder de 100,00 euro exclusief BTW worden 9,00 euro verzendkosten in rekening gebracht.

 

Artikel 14 Overmacht en aansprakelijkheid

14.1  Biblionet zal haar verplichtingen naar beste inzicht en goed vakmanschap verrichten. Biblionet is evenwel nimmer (dus ook niet in geval van bijvoorbeeld overmacht, reclames, tekortkomingen in de nakoming van enige verplichting, onrechtmatige daad, onjuist advies) gehouden tot enige schadevergoeding en/of boete hoegenaamd en uit welke hoofden dan ook. Voor zover in rechte komt vast te staan dat de voornoemde volledige uitsluiting van de aansprakelijkheid niet in stand kan blijven, geldt dat de hoogte van het door Biblionet te betalen bedrag ter zake van schadevergoeding en boete nooit hoger zal (kunnen) zijn dan het bedrag waarvoor de door Biblionet afgesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft op een uitkering. In alle gevallen blijft het gelden dat Biblionet nimmer aansprakelijk is voor indirecte schade en/of vervolgschade, waaronder mede begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van de afnemer.

 

Artikel 15 Geschillen en toepasselijk recht

15.1 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Biblionet is gevestigd.

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van al het nieuws en ontwikkelingen rondom Biblioshop?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws direct in uw mailbox!

Winkelmandje

Wis filters

Filter

Annuleren
Bevestigen